Navigace: [ přeskočit ]
Produkty

Kegel8

Kegel8

Aquaflex

Aquaflex

Educator

Educator

Anuform

Anuform

Periform

Periform

Peritone

Peritone

Pericalm

Pericalm

Povrchové elektrody

Povrchové elektrody

Chilly intima

Chilly intima
Důležité odkazy

Obchodní podmínky

Internetový obchod www.pomucky-inkontinence.cz je určen pro pacienty tj. koncové zákazníky.

Distribuci pro zdravotnická zařízení /nemocnice, lékárny, zdravotní prodejny etc./ zajišťuje:

Glynn Brothers Chemicals spol. s r. o., K Betáni 1092/ 19, 148 00 Praha 4, Tel.: 244 911 888, E-mail: josef.gotvald@gbc-prague.cz

Dovozce do ČR:

Glynn Brothers Chemicals spol. s r. o., K Betáni 1092 /19, 148 00 Praha 4, Tel.: 244 911 888, E-mail: josef.gotvald@gbc-prague.cz

Jak nakupovat

I. Objednávka

1. Vyberte si správnou pomůcku a popř. pomůcku související. Vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete.

2. Po převzetí pomůcky si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. V případě nejasností Vám poskytneme telefonickou konzultaci viz. sekce kontakty.

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pomucky-inkontinence.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Glynn Brothers Chemicals spol. s r.o., K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4, Czech Republic, IČO: 41196074. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.pomucky-inkontinence.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Faktura je vždy součástí dodávky a slouží zároveň jako záruční list - záruku poskytujeme dle zákona 24 měsíců.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení PPL se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.pomucky-inkontinence.cz a právním řádem platným v ČR.
2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.pomucky-inkontinence.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
f. spočívající ve hře nebo loterii.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.pomucky-inkontinence.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.pomucky-inkontinence.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci posláním zboží na adresu prodávajícího.
3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
Glynn Brothers Chemicals spol. s r.o., K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4, Czech Republic, IČO: 41196074
resp. na e-mailové adrese: josef.gotvald@gbc-prague.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
4. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list.
6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností Glynn Brothers Chemicals spol. s r.o., K Betáni 1092/19, 148 00 Praha 4, Czech Republic považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme do 3 pracovních dnů po celé ČR, a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Doručení zboží závisí na stavu skladu - pokud zboží není u nás ani u dodavatele skladem, je o tom zákazník informován a je mu sdělen přibližný termín doručení. Po naskladnění zboží je zákazník opět kontaktován a náš pracovník s ním dohodne případné doručení.
Zboží je samozřejmě možno si osobně vyzvednout.


© Copyright Neen  | Realizace: Koncept Hradec Králové s.r.o.